USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Usenet.Farm


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Usenet.Farm (Its Hosted)

Mua Usenet.Farm quyền truy cập Usenet

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.usenet.farm  —  Usenet.Farm – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:25 Jun 2022 02:10:09 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:25 Jun 2022 02:05:07 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 2s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,134
Số lượng nhóm tin:153,288
Số lượng nhóm tin trước đó:153,288
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:0
Số lượng nhóm tin cao trước đây:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:248,210,604,032
Tổng số cao trước đây:248,211,816,448
Tổng chênh lệch cao:-1,216,861
Tổng thấp mới:149,239,054,336
Tổng thấp trước đây:149,239,054,336
Tổng chênh lệch thấp:0
Tổng số mới:98,971,385,856
Tổng số trước đó:98,972,606,464
Tổng số chênh lệch:-1,216,861
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:153,288
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:153,288

Mua Usenet.Farm quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////