USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » PureUsenet


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua Blocknews quyền truy cập Usenet

PureUsenet (Base IP, XLned, Omicron Media)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.pureusenet.nl  —  PureUsenet – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:27 Jan 2023 07:50:01 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:27 Jan 2023 07:45:02 +0000
Ngày và giờ khác nhau:4m 59s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,991
Số lượng nhóm tin:111,163
Số lượng nhóm tin trước đó:111,162
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:148
Số lượng nhóm tin cao trước đây:166
Số lượng nhóm tin thấp nhất:17
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:8
Tổng số cao mới:648,488,484,864
Tổng số cao trước đây:648,487,567,360
Tổng chênh lệch cao:918,274
Tổng thấp mới:22,268,364
Tổng thấp trước đây:22,268,140
Tổng chênh lệch thấp:223
Tổng số mới:648,466,071,552
Tổng số trước đó:648,465,154,048
Tổng số chênh lệch:918,050
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:148
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,015
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:17
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,146
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua Blocknews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////