USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Uzo-Reto


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua ViperNews quyền truy cập Usenet

Uzo-Reto (thông qua ViperNews)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.vipernews.com  —  Uzo-Reto – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:29 May 2023 12:50:11 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:29 May 2023 12:45:02 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 9s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:264,804
Số lượng nhóm tin:137,573
Số lượng nhóm tin trước đó:137,573
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:184
Số lượng nhóm tin cao trước đây:169
Số lượng nhóm tin thấp nhất:0
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:0
Tổng số cao mới:429,491,814,400
Tổng số cao trước đây:429,489,553,408
Tổng chênh lệch cao:2,259,895
Tổng thấp mới:384,012,255,232
Tổng thấp trước đây:384,012,255,232
Tổng chênh lệch thấp:0
Tổng số mới:45,479,440,384
Tổng số trước đó:45,477,179,392
Tổng số chênh lệch:2,259,895
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:184
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:137,389
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:0
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:137,573
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua ViperNews quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////