USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Base IP, Omicron Media


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối | auto
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Mua Frugal Usenet quyền truy cập Usenet

Base IP, Omicron Media (thông qua Frugal Usenet)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.frugalusenet.com  —  Base IP, Omicron Media – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:21 Mar 2023 02:05:05 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:21 Mar 2023 02:00:05 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 0s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:219,216
Số lượng nhóm tin:111,174
Số lượng nhóm tin trước đó:111,174
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:139
Số lượng nhóm tin cao trước đây:133
Số lượng nhóm tin thấp nhất:4
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:1
Tổng số cao mới:666,260,078,592
Tổng số cao trước đây:666,259,554,304
Tổng chênh lệch cao:512,698
Tổng thấp mới:22,911,952
Tổng thấp trước đây:22,911,946
Tổng chênh lệch thấp:5
Tổng số mới:666,237,075,456
Tổng số trước đó:666,236,551,168
Tổng số chênh lệch:512,693
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:139
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,035
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:4
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,170
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Mua Frugal Usenet quyền truy cập Usenet

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////