USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » Base IP, XLned, Omicron Media


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

Base IP, XLned, Omicron Media (thông qua PureUsenet)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: news.pureusenet.nl  —  Base IP, XLned, Omicron Media – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:27 Jun 2022 14:45:02 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:27 Jun 2022 14:40:01 +0000
Ngày và giờ khác nhau:5m 1s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,139
Số lượng nhóm tin:111,160
Số lượng nhóm tin trước đó:111,160
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:188
Số lượng nhóm tin cao trước đây:227
Số lượng nhóm tin thấp nhất:3
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:7
Tổng số cao mới:580,034,560,000
Tổng số cao trước đây:580,033,642,496
Tổng chênh lệch cao:896,068
Tổng thấp mới:22,267,544
Tổng thấp trước đây:22,267,548
Tổng chênh lệch thấp:-4
Tổng số mới:580,012,146,688
Tổng số trước đó:580,011,229,184
Tổng số chênh lệch:896,072
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:188
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:110,972
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:3
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:111,157
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////