USENETTERS FOR USENETTERS


Tiếng ViệtHome page » Statistics » XS News, Abavia


Tin tức: Giới thiệu một tính năng độc đáo: giám sát lưu giữ trên mỗi nhóm tin cho mỗi nhà cung cấp (và xương sống). Ví dụ: alt.binaries.athPlease note that this is not a search for articles or content or releases. Just newsgroups. Leading to their availability at various Usenet providers.


Giao diện: sáng | tối
Rộng: chật hẹp | rộng

 

XS News, Abavia (thông qua EasyUsenet)

Period: Every 5 minutes  —  NNTP Host: reader.easyusenet.nl  —  XS News, Abavia – List of Usenet newsgroups

<<< Giai đoạn trước  —  Kỳ sau >>>

Ngày và giờ của các nhóm tin mới:11 Aug 2022 18:30:03 +0000
Ngày và giờ của các nhóm tin trước đây:11 Aug 2022 18:25:05 +0000
Ngày và giờ khác nhau:4m 58s
Số lượng tên của tất cả các nhóm tin đã biết [để so sánh]:218,288
Số lượng nhóm tin:136,490
Số lượng nhóm tin trước đó:136,490
Số lượng nhóm tin tức cao nhất:210
Số lượng nhóm tin cao trước đây:235
Số lượng nhóm tin thấp nhất:1,693
Số lượng nhóm tin thấp nhất trước đó:496
Tổng số cao mới:549,180,538,880
Tổng số cao trước đây:549,179,588,608
Tổng chênh lệch cao:949,917
Tổng thấp mới:457,466,281,984
Tổng thấp trước đây:456,753,414,144
Tổng chênh lệch thấp:712,881,792
Tổng số mới:91,714,125,824
Tổng số trước đó:92,426,059,776
Tổng số chênh lệch:-711,931,840
Số lượng nhóm tin có tin nhắn mới:210
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:136,280
Số lượng nhóm tin bị mất tỷ lệ giữ chân:1,693
Số lượng nhóm tin không có sự thay đổi hoặc giảm đi:134,797
Nhóm tin có tin nhắn mới
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 
Nhóm tin tức bị mất tỷ lệ giữ chân
Nhóm tin tứcSố lượng tin nhắn
 

Chọn một chế độ xem khác:

Giờ địa phương: — Giờ UTC / GMT:

/////////